Romskie kompetencje

 

 

Romskie kompetencje w nowoczesnej gospodarce

Nr działania POKL: Priorytet I „Zatrudnienie i integracja społeczna”

Działanie 1.3 „Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej”
Poddziałanie 1.3.1 „Projekty na rzecz społeczności romskiej”

Okres realizacji: 01.06.2014 - 30.06.2015

Partner: AGEMA Ewa Zaborowska

Liczba osób objętych wsparciem: 90

Kwota dofinansowania: 1 104 441,25 zł

 

 

Cel projektu:  Zwiększenie stopnia integracji społecznej poprzez aktywizację zawodową i biznesową w woj. dolnośląskim i małopolskim w zakresie edukacji i zatrudnienia, poprzez:

 

1. zdobycie umiejętności kształtowania własnej kariery;

2. uzyskanie nowych kwalifikacji/kompetencji zawodowych zwiększających szanse na podjęcie zatrudnienia;

3. uzyskanie nowych kompetencji do prowadzenia własnej działalności gospodarczej;

4. zdobycie umiejętności poruszania się po rynku pracy;

5. Zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez udział w płatnych stażach zawodowych.

 

Grupa docelowa: przedstawiciele romskiej mniejszości w wieku produkcyjnym 18-65 lat, zamieszkujących Dolny Śląsk i Małopolskę, mających problem z podjęciem zatrudnienia.

 

Działania merytoryczne:

1. Indywidualne doradztwo zawodowe;

2. Szkolenia zawodowe;

3. Szkolenia podnoszące umiejętności samodzielnego poszukiwania pracy;

4. Warsztaty przedsiębiorczości;

5. Indywidualne doradztwo biznesowe;

6. Pośrednictwo pracy;