Realizacja - Mobilne Centrum Ergonomii


Badania ergonomii stanowisk pracy dla wielkopolskiego biznesu

REALIZACJA WSPARCIA

Projekt Mobilne Centrum Ergonomii - badania ergonomii stanowisk pracy dla wielkopolskiego biznesu nr RPWP.06.06.01-30-0004/17 finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zakłada realizację 147 audytów ergonomicznych w 11 przedsiębiorstwach, w których występują czynniki negatywnie wpływające na zdrowie, prowadzących działalność na obszarze Wielkopolski, działających w branży elektromaszynowej i pokrewnych. Do realizacji przedsięwzięcia wykorzystane zostaną nowoczesne, systemy pomiarowe – goniometry elektroniczne wyposażone w torsiometry oraz czujniki zakresu ruchu, umożliwiające identyfikację pozycji przyjmowanych przez pracownika podczas wykonywania czynności związanych z pracą. Dzięki wbudowanym czujnikom zakresu ruchu systemy pomiarowe pozwalają zmierzyć każdy segment ciała co umożliwia zebranie informacji o funkcjonowaniu organizmu poddanemu obciążeniu podczas wykonywania pracy i uzyskanie danych dotyczących ergonomii stanowiska pracy.

Wynikiem przeprowadzonych audytów ergonomicznych będzie opracowanie koncepcji działań prewencyjnych w zakresie ergonomii w postaci kart standardu wykonywania pracy na określonym stanowisku oraz ocena i monitoring wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Projekt zakłada również przeprowadzenie warsztatów dla pracowników ze stanowisk objętych badaniem ukierunkowanych na modyfikację ich zachowań pod kątem właściwych ergonomicznie metod wykonywania pracy oraz warsztaty dla kadry zarządzającej z zakresu kształtowania kultury organizacji sprzyjającej szerzeniu zachowań prozdrowotnościowych i profilaktycznych.

ETAPY WSPARCIA

ETAP I

Audyt ergonomiczny, w tym pakiet świadczeń medycznych z zakresu układu kostno – szkieletowego dla pracowników ze stanowisk objętych wsparciem.

ETAP II

1. Warsztaty dla pracowników ze stanowisk objętych audytem ergonomicznym ukierunkowane na modyfikację zachowań w celu kształtowania właściwych z punktu widzenia ergonomii metod wykonywania pracy.

2. Warsztaty dla kadry zarządzającej z zakresu kształtowania kultury organizacji sprzyjającej szerzeniu zachowań prozdrowotnych i profilaktycznych.

Projekt uwzględnia programy naprawcze ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy dostosowane do potrzeb konkretnych pracodawców i ich pracowników. Poprzez zaplanowane działania eliminuje czynniki zagrażające zdrowiu w miejscu pracy oraz zakłada poprawę ergonomii pracy w poszczególnych sektorach gospodarki regionu, związanych z branżą elektromaszynową i pokrewnymi. Działania projektowe koncentrują się na wsparciu pracodawców w opracowaniu i wdrożeniu rozwiązań organizacyjnych przyczyniających się do eliminacji zidentyfikowanych zagrożeń dla zdrowia.

Kontakt:

Monika Skibińska

monika.skibinska@tsp-instytut.pl

518 328 575