O Projekcie - Mobilne Centrum Ergonomii


Badania ergonomii stanowisk pracy dla wielkopolskiego biznesu

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Poprawa ergonomii 147 stanowisk pracy (117M,30K) w przedsiębiorstwach (głównie z branży elektromaszynowej), w których występują czynniki negatywnie wpływające na zdrowie, a także podniesienie kompetencji kadry zarządzającej z obszaru ergonomii pracy w celu usprawnienia procedury wczesnej identyfikacji zagrożeń poprzez wdrożenie programów naprawczych eliminujących/minimalizujących czynniki zagrażające zdrowiu, które stanowią odpowiedź na wyzwania związane z niekorzystnym trendem demograficznym i ergonomicznym.

CELE SZCZEGÓŁOWE

Identyfikacja i prognoza długoterminowych zagrożeń związanych z przeciążeniem układu mięśniowo-szkieletowego na stanowiskach pracy w wyniku przeprowadzenia audytów ergonomicznych i badań lekarskich, na podstawie których opracowanych zostanie 147 raportów dotyczących kierunku doskonalenia na stanowiskach pracy w aspekcie zmian psychofizycznych.

Wdrożenie 147 programów naprawczych opracowanych na podstawie kart standardu pracy i wdrożenia będących wynikiem przeprowadzonych audytów ergonomicznych, a także ukształtowanie prozdrowotnej kultury organizacji poprzez realizację warsztatów z zakresu prewencji ergonomicznej dla kadry zarządzającej.

PLANOWANE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU

L.p. Nazwa wskaźnika Wartość
1 Liczba pracodawców, którzy wdrożyli programy naprawcze minimalizujące/eliminujące czynniki zagrażające zdrowiu w miejscu pracy zgodnie z przygotowaną analizą występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych  11
Liczba wdrożonych programów naprawczych na stanowisku pracy w oparciu o raporty i analizy wynikające z audytów ergonomiczności 147 
Liczba pracowników, którzy uzyskali dodatkowe kompetencje w ramach warsztatów 147
Liczba pracowników (kadra zarządzająca), którzy uzyskali dodatkowe kompetencje w ramach warsztatów z zakresu kształtowania kultury organizacyjnej sprzyjającej szerzeniu zachowań prozdrowotnych i profilaktycznych 112 

 

Kontakt:

Monika Skibińska

monika.skibinska@tsp-instytut.pl

518 328 575