Edukacja i praca

 

 

 

 

Edukacja i praca miarą rozwoju społeczno-zawodowego Romów

 

Nr działania POKL: Priorytet I „Zatrudnienie i integracja społeczna”

Działanie 1.3 „Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej”
Poddziałanie 1.3.1 „Projekty na rzecz społeczności romskiej”

Okres realizacji: 01.06.2012 - 30.11.2013

Partner: Ośrodek Szkolenia BIAŁECKI

Liczba osób objętych wsparciem: 250

Kwota dofinansowania: 2 627 877,00 zł


Cel projektu: Zwiększenie stopnia integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej członków
społeczności romskiej zamieszkującej w województwach: podkarpackim, małopolskim i śląskim 
w zakresie: edukacji, zdrowia i zatrudnienia, poprzez:

1. zdobycie umiejętności kształtowania własnej kariery;
2. uzyskanie nowych kwalifikacji/kompetencji zawodowych zwiększających szanse na podjęcie zatrudnienia;
3. uzyskanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
4. uzyskanie zatrudnienia oraz umiejętności poruszania się po rynku pracy.

Grupa docelowa: przedstawiciele romskiej mniejszości w wieku produkcyjnym 18-65 lat, zamieszkujących Małopolskę, Śląsk i Podkarpacie, mających problem z podjęciem zatrudnienia

 

Działania merytoryczne:
1. Indywidualne doradztwo zawodowe
2. Szkolenia zawodowe 
3. Szkolenia podnoszące umiejętności samodzielnego poszukiwania pracy
4. Kursy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej
5. Pośrednictwo pracy