Case study

Zarządzanie wskaźnikiem absencji chorobowej

 

PRZYPADEK 1

Firma produkcyjna zatrudniająca blisko 1500 osób. Brak świadomości absencji chorobowej nie pozwalał na zabezpieczenie wymaganej ilości roboczogodzin, w celu osiągnięcia założonego planu produkcji. Brak opomiarowania stanowisk pracy bezpośrednio znalazł odzwierciedlenie w postaci wyższych kosztów pracy. Działania rozpoczęto od weryfikacji standardów produkcyjnych - ile asortymentu w określonym czasie powinno zostać wyprodukowane. Nie wszystkie stanowiska posiadały standardy, więc brakujące stanowiska zostały uzupełnione. Następnie zbadane zostały odchylenia od norm, jakie przewidują standardy oraz zidentyfikowana została absencja chorobowa na poziomie 5-9%, w zależności od miesiąca. Absencja chorobowa została dokładnie przeanalizowana, a następnie wprowadzony został program obniżenia absencji chorobowej, poprzez rozmowy kontrolne, wywiady telefoniczne oraz wizyty domowe, jak również wprowadzenie konkursów, mających na celu poprawę zdrowotności. Podjęte działania znalazły odzwierciedlenie w absencji chorobowej na poziomie 2,5% w skali roku, co przyniosło wymierne korzyści finansowe.

PRZYPADEK 2

Firma zatrudniająca 2500 osób, w tym 800 pracowników tymczasowych z Agencji Pracy Tymczasowej zwróciła się o pomoc w zakresie obniżenia absencji chorobowej. Zarząd podejrzewał, że średni szczebel zarządzający pozwalał na tzw. „lewe L4” zamiast urlopu. Zakład produkcyjny prowadził działalność w sąsiedztwie miejscowości atrakcyjnej turystycznie. Duża część pracowników prowadziła działalność agroturystyczną. W sezonie, kiedy napływ klientów był duży, gwałtownie wzrastała absencja chorobowa. W wyniku przeprowadzonych kontroli okazało się, że z punktu widzenia pracownika korzystniejsze było pójście na zwolnienie lekarskie otrzymane od zaprzyjaźnionego lekarza, niż wykorzystanie urlopu wypoczynkowego. Działania TSP Instytut w celu wyeliminowania procederu przyniosły w pierwszym roku efekt w postaci obniżenia wskaźnika chorobowego z 17% w sezonie letnim, do 4,5%, gdzie blisko 2% udziału wskaźnika chorobowego stanowiły urlopy macierzyńskie i wychowawcze, ponieważ około 90% załogi to kobiety.

PRZYPADEK 3

Firma posiadająca kilka zakładów produkcyjnych w kraju zatrudniająca około 1700 osób. W ramach jednego miasta posiada 3 zakłady produkcyjne. Każdy zakład produkuje inny asortyment. Firma w obszarze wszystkich 3 zakładów rotuje pracownikami w zależności od potrzeb produkcyjnych. Analiza wykazała, że w jednym z zakładów wskaźnik chorobowy jest znacznie wyższy niż w pozostałych. Niezależnie od tego, jak mocno zróżnicowana była obsada, wskaźnik odbiegał od absencji pozostałych zakładów. W wyniku przeprowadzonej analizy okazało się, że pracownicy, oddelegowani do ww. zakładu udawali się na zwolnienie lekarskie. Przyczyną takiego zachowania okazała atmosfera i bardzo wysokie tempo pracy, którego pracownicy nie wytrzymywali. Specyfika pracy (głównie prace manualne przy odbieraniu produktu z maszyny) powodowała wzrost wskaźnika chorobowego. Zarekomendowane przez ekspertów TSP Instytut działania polegały na przeliczeniu wydajności pracy oraz dobór odpowiedniej ilości osób, w celu poprawy wyniku produkcji. Wprowadzono elastyczne formy zatrudnienia, system wynagradzania zawierał część premiową za akord, a pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni, ponieważ zmianie uległ układ stanowisk pracy.

PRZYPADEK 4

Międzynarodowy Koncern, z zakładem produkcyjnym w Polsce otrzymał nowe produkty. System premiowy, który był ściśle powiązany z wydajnością oraz jakością wytwarzanego asortymentu, przy wdrożeniu nowych produktów zawiódł. Konsekwencją braku wypłaty premii, był nagły wzrost absencji chorobowych, ponieważ pracownicy przeliczyli, że będąc na zwolnieniu lekarskim otrzymają wyższe wynagrodzenie, niż gdy będą pracować bez wynagrodzenia, uznanego jako premia. Działania, jakie zostały rekomendowane i podjęte przez koncern to korekta systemu wynagrodzenia oraz zastosowanie premii za innowacyjność, która wypłacana była za szybkie dojście do odpowiedniej wydajności dla nowych produktów.

PRZYPADEK 5

Firma z branży Automotive pracująca w systemie just in time mierzyła się z problemem nieustannego braku rąk do pracy. Z jednej strony trudno było pozyskać nowych pracowników na lokalnym rynku pracy, z drugiej strony załoga zatrudniona w zakładzie, cyklicznie co jakiś czas chorowała przez kilka dni. W związku z tym, że załoga była dość liczna, każda nieobecność była dotkliwa: 5% absencji to brak blisko 250 osób na stanowiskach pracy. W wyniku przeanalizowania wskaźnika absencji, wypracowano metody zaradcze. Podjęcie działań mających na celu obniżenie wskaźnika chorobowego zakładało wymierny efekt w postaci zapewnienia możliwie 100% obsady na stanowiskach pracy. Jednym z głównych działań były tzw. wizyty domowe, które przyniosły zaskakujące efekty. Okazało się, że pracownicy ww. zakładu mieli „zajęcia dodatkowe”, tzn. zajmowali się naprawą samochodów używanych, zakupionych za granicą. W momencie otrzymania dodatkowego zlecenia na przygotowanie samochodu pod sprzedaż, kiedy czasu po pracy było zbyt mało, a termin krótki, korzystali z możliwości krótkotrwałych zwolnień lekarskich. Byli szczególnie cenieni, ponieważ byli dobrymi fachowcami. Nasze działania, głównie poprzez rozmowy telefoniczne, wizyty domowe, rozmowy z przełożonym oraz wprowadzenie dodatkowych środków zaradczych, przyniosły wymierne korzyści w postaci obniżenia absencji chorobowych do poziomu 1,2%.

 

Produkt